tr命令问题

在修改DBA常用工具时,运行工具是报错:

xxx.xxx:/home/xxx>$tbsql sql
tr: 参数太多

找到那段代码:echo “sql”|tr [A-Z] [a-z]

切到yyy帐号下运行就正常

于是找到另外一台机器:正常

$echo "SQL" | tr [A-Z] [a-z]
sql

回来原来的机器xxx.xxx,在tr参数加上双引号,运行正常:

xxx.xxx:/home/xxx>$echo "SQL" | tr "[A-Z]" "[a-z]"
sql

@俊达说加单引号也行,试了一把也可以

xxx.xxx:/home/xxx>$echo "sql"|tr '[A-Z]' '[a-z]'
sql

Post a Comment